P E R I N A T A L E  C O U N S E L I N G

O M S C H R I J V I N G

Het krijgen van een baby is een bijzondere levensgebeurtenis die gepaard kan gaan met een toenemende psychische kwetsbaarheid. Vele jonge gezinnen ervaren deze periode als een ‘broze wolk’ met episoden van emotioneel onevenwicht. Eén op vijf vrouwen en één op tien mannen lijdt werkelijk aan een psychiatrische stoornis, waarvan slechts een gering percentage gepaste hulp krijgt. Bijgevolg groeit het onderzoek en maatschappelijk debat, alsook de overheidsaandacht aangaande perinatale mentale gezondheid. Parallel aan deze beweging is de vraag ontstaan naar een gedegen opleiding om kwalitatieve psychologische zorg te kunnen bieden aan (aanstaande) moeders. Zorgverleners geven namelijk aan dat ze in dit kader vaak concrete handvaten missen. Daarnaast botsen ze meermaals op weerstand om hulp te zoeken bij een psycholoog of psychiater. Zodoende wil deze opleiding tegemoet komen aan de behoefte van professionelen om zelf aan de slag te gaan met psychologische thema’s in het peripartum en te motiveren tot gespecialiseerde hulpverlening indien aangewezen. Een team van experten bieden een theoretisch kader en praktische tools die zorgverleners in staat stellen om:

 • Normale psychologische veranderingen te herkennen en te begeleiden d.m.v. gesprekstechnieken en meer gespecialiseerde psychotherapeutische technieken;
 • Risicofactoren na te gaan inzake de ontwikkeling van psychiatrische stoornissen, alsook een zorgnetwerk uit te bouwen indien nodig;
 • Symptomen van psychiatrische stoornissen te detecteren, eerste psychologische hulp te bieden en gericht door te verwijzen;
 • Kennis en kunde te verkrijgen inzake geselecteerde thema’s in de perinatale periode, meer bepaald: hechting, beleving partners, interculturele verschillen, rouw, fertiliteitstraject, seksualiteit, partnergeweld, medicatiegebruik, suïcide uitingen en agressie. 


DOELGROEP

Professionelen (vroedvrouwen, gynaecologen, psychologen, coaches, kraamverzorgenden, doula's, maatschappelijk werkers, seksuologen, kinesisten, huisartsen,…) die zich willen bekwamen in het psychologisch ondersteunen van vrouwen en hun gezin vanaf zwangerschapswens tot één jaar na de geboorte. Deze cursus richt zich op deelnemers die ver moeten reizen, bij voorkeur professioeneln uit Nederland. Om toch de mogelijkheid te geven om in alle comfort opgeleid te kunnen worden in deze thematiek voorzien we een volwaarwaardig kwalitatief online aanbod. 


D A T A

Elke opleidingsdag start om 9u30 en eindigt om 16u30.

REEKS 1 (O) in 2021:  10/9;   11/9;   24/9;   8/10;   22/10;   5/11;   19/11;   3/12;   17/12            


L O C A T I E

De opleiding 'Perinatale counseling' gaat online door. Een ZOOM-link wordt steeds daags voor de opleidingsdag bezorgd.

K O S T P R I J S

1490 Euro (excl. BTW). Met de steun van KMO-portefeuille betaal je 1043 Euro (excl. BTW). Indien je zelfstandige) in bijberoep bent of voor een KMO werkt, kan je hier beroep op doen.

P R O G R A M M A

Dag 1

  Inleiding

 • Voorstelling
 • Rationale opleiding en mythes inzake perinatale mentale gezondheid

  Normale psychologische fenomenen in het peripartum bij moeders en vaders

 • Prenataal
  - Emotionele veranderingen
  - Neuropsychologische veranderingen
 • Postnataal
  - Babyblues
  - Aanpassingsfase

  Psychiatrische stoornissen in het peripartum bij moeders en vaders (deel 1)

 • Parentale burn-out
 • Depressie

Dag 2

  Psychiatrische stoornissen in het peripartum bij moeders en vaders (deel 2)

 • Angststoornissen
  • Paniekstoornis
  • Gegeneraliseerde angststoornis
  • Obsessief complulsieve stoornis
  • Specifieke Fobie
  • Sociale angststoornis
  • Posttraumatische stress stoornis
 • Postpartum psychose
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Middelenmisbruik 
 • Eetstoornissen

  Inoefenen signaaldetectie van psychiatrische stoornissen a.d.h.v. casuïstiek

Dag 3

  Getuigenis door B. Froyen: postpartumpsychose

  Psychofarmaca in het peripartum

  Zorgtraject perinatale mentale gezondheidszorg

 • Nagaan risicofactoren inzake ontwikkeling psychiatrische stoornissen
 • Screening van depressie en angst met vragenlijsten
 • Doorverwijzing bij probleemdetectie

  Invloed van cultuur en religie op psychische gezondheid

  Invloed van perinatale stress op fysieke en mentale welzijn van moeder en kind

Dag 4

  Infant Mental Health door dr. B. Singh

 • Definitie en belang van hechting

 • Beïnvloedende factoren op de ontwikkeling van hechting

 • Signalen van veilige/onveilige hechting herkennen

 • Hechtingsrelatie stimuleren/herstellen

 • Doorverwijzen naar gespecialiseerde hulp

Dag 5

  Rouw bij perintaal verlies

  Psychische impact van een fertiliteitstraject

  Getuigenis door S. Van Gaelen: fertiliteit, perinataal verlies en depressie

Dag 6

  Seksualiteit in het peripartum door dr. A.-S. Van Parys

  Partnergeweld in het peripartum door dr. A.-S. Van Parys

Dag 7

  Communicatie: theorie en oefeningen a.d.h.v. ingebrachte casuÏstiek

 • Basishoudingen
 • Regulerende vaardigheden
  - Afnemen anamnese met bevraging risicofactoren
 • Luistervaardigheden
  - Non-verbaal
     ° Gelaatsuitdrukking
     ° Lichaamshouding
     ° Stiltes leren hanteren
  - Verbaal
     ° Gesloten/open vragen
     ° Parafraseren
     ° Gevoelsreflectie
     ° Concretiseren
     ° Samenvatten
 • Nuancerende vaardigheden
  - Metacommunicatie
 • Valkuilen

  Dag 8

    Specifieke topics in gesprekstechnieken

  • Omgaan met suïcide uitingen van moeders
  • Omgaan met agressie

    Psychotherapeutische technieken toegepast op pre- en postnatale thema’s

    • Cognitieve therapie 
    • Schematherapie
    • Acceptance and Commitment Therapy
    • Mindfulness
    • Experiëntiële therapie
    • Motivationele gesprekstherapie
    • Traumatherapie

  Dag 9

    Casusbesprekingen en evaluatie

  D O C E N T E N

  KAATJE VAN HEMELRIJK behaalde haar diploma Master Klinische Psychologie aan de Katholieke Universiteit Leuven. Vervolgens volgde ze de opleiding Integratieve Psychotherapie aan de Universiteit Antwerpen en bekwaamde zich verder in rouwtherapie, schematherapie en acceptance and commitment therapy. In 2011 begon Kaatje haar loopbaan in in de oncologische en palliatieve hulpverlening van algemene ziekenhuizen. Ondertussen richtte ze haar privé-praktijk voor psychotherapie op. Nadat Kaatje mama werd van 2 zonen, ervaarde ze dat er nog veel groeikansen lagen in het ondersteunen van psychische gezondheid tijdens de perinatale periode. Bijgevolg koos ze in 2018 voor een nieuwe uitdaging als psycholoog op de materniteit van AZ Klina. Na heel wat literatuurstudie, opleiding volgen en praktijkervaring besloot Kaatje dat ze graag haar kennis en vaardigheden wilde delen met andere hulpverleners en startte zo in 2019 de 9-daagse cursus ‘perinatale counseling’. Ondertussen mocht ze in samenwerking met andere experten reeds zo een 100 professionelen opleiden. Zodoende werd ‘Draag-Kracht’ geboren: een centrum voor perinataal mentaal welzijn, met een zorgaanbod voor mama's en hun gezin en een opleidingsaanobod voor professionelen. Heden werkt Kaatje als diensthoofd klinische psychologie in AZ Klina, waar ze ook nog steeds verantwoordelijke psycholoog is op de materniteit. Daarnaast is ze coördinator bij Draag-Kracht en geeft ze in verschillende opleidingen les over perinatale psychologie. Tenslotte begeleidt ze (aanstaande) mama's en hun gezin in haar privé-praktijk te Kontich.

  DR. AN-SOFIE VAN PARYS behaalde haar diploma als vroedvrouw aan de Erasmus Hogeschool Brussel, gevolgd door een Master in de sociale agogiek aan de Vrije Universiteit Brussel en een Master in de familiale en seksuele wetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven. Na enkele jaren in de bijzondere jeugdzorg te hebben gewerkt, kreeg ze de kans doctoraatsonderzoek te verrichten aan de Universiteit Gent naar partnergeweld tijdens de zwangerschap en werd ze medecoördinator van het Vlaamse pilootproject ‘zorgtraject perinatale geestelijke gezondheidszorg’. An-Sofie is tevens klinisch actief en ondersteunt vrouwen en koppels op psychisch evenals seksuologisch vlak tijdens en na de zwangerschap. In dit kader volgde ze een opleiding in de oplossingsgerichte psychotherapie aan het Korzybski instituut.

  LINDA VAN NUFFEL is klinisch psycholoog en psychodynamisch psychotherapeut. Zij heeft een privé-praktijk te Schoten en werkt daarnaast in Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg VAGGA. Tenslotte is zij supervisor aan de Universiteit Antwerpen waar ze psychotherapeuten in spé opleidt.

  E R VA R I N G S D E S K U N D I G E N

  SOFIE VAN GAELEN is psycholoog in de oncologische hulpverlening. Daarnaast geeft ze ook les in het volwassenonderwijs. In 2014 groeide haar verlangen om mama te worden. Haar kinderwens bleek echter niet zo evident te zijn. Na een miskraam en twee buitenbaarmoederlijke zwangerschappen kwamen zij en haar man terecht in het fertiliteitstraject en werd ze na een aantal pogingen zwanger. De voorafgaande gebeurtenissen hadden echter hun tol geëist op mentaal vlak. Tijdens haar zwangerschap werd Sofie opgenomen op de PAAZ en later op Moeder Kind Eenheid in Zoersel met een depressie. Haar beklijvende verhaal neemt je mee doorheen de emotionele rollercoaster die Sofie ervaarde en geeft je als zorgverlener handvaten mee wat kan helpen in de begeleiding van kwetsbare (aanstaande) moeders.

  draag kracht

  DR. BINU SINGH studeerde kinder- en jeugdpsychiatrie en integratieve cliëntgerichte en gedragstherapeutische psychotherapie aan de  Universiteit van Antwerpen. Haar grote voorliefde voor het preventief ondersteunen van het prille mensenleven stuwde om zich verder te bekwamen in de pre- en perinatale psychologie, infant mental health care en innerlijk kind werk bij volwassenen. Doorheen de jaren bestudeerde ze meerder invalshoeken op fysieke en geestelijke gezondheid die leidden tot een holistische visie als onderstroom van al haar huidige professionele activiteiten. Haar passie is stem geven aan en hulp bieden voor de noden van het jonge kind in onze samenleving. Zij is oprichtster en leidinggevende arts van 'kleine K’, poliklinische en semi-residentiële zorgprogramma voor kinderen van 0-6 jaar binnen het Universitair Psychiatrisch Centrum in Leuven. Dr. Singh is voorzitter van het Vlaamse ‘World Association of Infant Mental Health’ en werkt regelmatig mee aan informatieverlening rond de zorg voor jonge kinderen via media, lezingen en opleiding. Daarbuiten biedt ze life coaching aan volwassenen en super/intervisie aan professionelen binnen het werkveld van geestelijke gezondheidszorg voor kinderen van 0-6 jaar.

  BRENDA FROYEN is lector Nederlands en schrijfster. Na de geboorte van haar derde zoon in 2012 werd ze gediagnosticeerd met een postpartumpsychose. Ze werd drie maal opgenomen en overwon een depressie. Het schrijven zat altijd in haar bloed, en plots diende zich een thema aan. ‘Kortsluiting in mijn hoofd’ verscheen in september 2014 als een vorm van verwerking van wat zij had meegemaakt. In scholen, in ziekenhuizen, bibliotheken geeft ze lezingen om het taboe rond geestelijke gezondheidszorg te doorbreken, om te ijveren voor een meer humane psychiatrie, maar vooral om een verhaal van hoop te brengen.

  E V A L U A T I E

  Na een geslaagd reflectieverslag en casuïstiek wordt een getuigschrift overhandigd. Je naam wordt tevens vermeld op de website onder de pagina 'Perinatele counselors'. 


  O P V O L G I N G

  Na het afronden van de opleiding bestaat de mogelijkheid om individueel of in groep supervisie te volgen waarin casussen worden besproken onder professionele begeleiding.

  G E T U I G E N I S S E N  D E E L N E M E R S

  'De opleiding was ontzettend interessant en ik zou ze absoluut aanraden. Omwille van mijn doctoraat aan de UA had ik al heel kennis rond perinatale thema’s. Doch werd ik door bepaalde thema’s nog erg verrast, zoals onder meer psychiatrische stoornissen in het peripartum bij mama’s/papa’s en hechting. De getuigenissen rond postpartum psychose, fertiliteit en perinatale depressie, maakten van de opleiding een mooi geheel waarbij theorie onmiddellijk werd gekoppeld aan de praktijk. Inzake communicatietechnieken heb ik enorm veel geleerd en ben ik tot inzicht gekomen dat er nog veel groei mogelijk is. Kortom: na deze opleiding kan je als vroedvrouw veel beter inspelen op mentale problemen en de vrouw meer vanuit een holistische visie benaderen.'

  Mia Masaer – projectmedewerker moeder-kind zorg Gasthuis Zusters Antwerpen


  Ik leerde vakinhoudelijk heel wat bij. Meer bepaald was het verhelderend om de invloed van een zwangerschap op de verschillende psychiatrische stoornissen te bestuderen, evenals de impact van perinatale stress op het kindje. Ik kreeg eveneens vele handvaten mee, zoals bijvoorbeeld rond omgaan met perinataal verlies en rond de hechtingsrelatie, dewelke ik heden integreer in mijn therapeutisch handelen. Tenslotte werd ik geïnspireerd me verder te verdiepen in interessante onderwerpen zoals schematherapie en voelde ik doorheen de opleiding mijn zelfvertrouwen groeien om te werken met mama’s in de postpartum fase.'

  Lien Sevens – psycholoog


  'Ik heb meer uit de opleiding gehaald dan ik oorspronkelijk had verwacht: als vroedvrouw en persoon heeft deze me laten groeien. Mijn visie over psychisch welzijn in de perinatale ruimte werd vergroot, waardoor ik bepaalde ‘struggles’ van vrouwen in het peripartum beter kan begrijpen en kaderen naar collega’s. Daarnaast ben ik bedreven geworden in het bevragen van risicofactoren tijdens prenatale consultaties en het bieden van gepaste hulp. Het aanleren van de gespreksvaardigheden bleek een grote uitdaging, daar je als vroedvrouw vooral praktisch en oplossingsgericht bent opgeleid.'

  Bieke Blondé - vroedvrouw


  'Ik heb een veelheid aan kennis mogen vergaren in de opleiding. In de concrete methodieken (psycho-educatie, oefeningen,…) die Kaatje meegeeft, ligt voor mij een grote meerwaarde. Ik heb er reeds een aantal kunnen toepassen, met fijne resultaten. Die mogelijkheid om binnen de moeilijkere momenten in een zwangerschap/kraamtijd toch lichtpunten en handvaten aan te reiken is voor vele gezinnen een niet te onderschatten meerwaarde.'

  Inge Van gorp – Kinesist, vroedvrouw, coach ‘Blauwemaan’

   

  Ik heb de opleiding ervaren als verruimend, verrijkend en een eye-opener. Enerzijds heeft mijn kennis en inzicht een sterke boost gekregen. Anderzijds kreeg ik heel wat praktische tools bij het voeren van gesprekken. Tijdens de opleiding werd duidelijk dat hulpverleners hier echt nood aan hebben!'

  Demi Sprangers – vroedvrouw


  'Ik kwam naar deze opleiding met de intentie inhoudelijk sterker te worden, wat effectief bereikt werd. Ik heb leerde onder meer een onderscheid te maken tussen een normaal en zorgwekkend proces, risicofactoren in kaart te brengen en welke stappen ik kan zetten of waar naar door te verwijzen. Ik leerde echter zoveel meer dan theoretische stuk: de hele ervaring, uitwisseling met andere deelnemers, getuigenissen en rollenspelen waren cruciaal in dit leerproces. Ik ben ook rijker geworden als mens: de opleiding hielp me naar mezelf te kijken en te groeien als psychologe, vrouw en als mama. Tenslotte ben ik er meer dan overtuigd van dat er een grote nood is naar psychologische ondersteuning van vrouwen en hun naasten in het peripartum!'

  Ester Drabs – psycholoog

   

  'De opleiding ‘Perinatale counseling’ heeft mijn verwachtingen ruimschoots waar gemaakt. De theorie was erg boeiend, in het bijzonder het concept van verbinding tijdens de module ‘hechting’ dat doorheen de hele opleiding terug kwam. De verdieping in gesprekstechnieken zorgden ervoor dat ik meer leerde doorvragen op gevoelsniveau, wat door cliënten erg werd gewaardeerd en hen echt verder bracht. Tenslotte waren de getuigenissen van ervaringsdeskundigen erg interessant en leerzaam.'

  Anne-Marleen Meulink – Coach en auteur ‘Postpartum depressie’


  'In mijn dagelijkse praktijk is de opleiding een absolute meerwaarde waarbij ik kan terugvallen op verkregen inzichten in psychologische problemen en aangeleerde gesprekstechnieken. Op persoonlijk vlak ben ik mezelf een aantal keer tegengekomen. De mogelijkheid die werd geboden om eigen patronen te ontdekken, deed me veel nadenken over mezelf en gaf me veel zelfinzicht. Zelfkennis is immers het begin van alle wijsheid!'

  Mimi Krijnen – vroedvrouw


  'Ik heb tijdens de opleiding veel nuttige tips gekregen en ben me nog meer bewust geworden van gebruikte technieken. Wat zeker een indruk bij me heeft nagelaten is het leren inleven in de wereld van baby’s en de manier waarop ze communiceren. De opleiding liet me verder groeien van sociaal naar psychosociaal werker.'

  Sofie Nauwelaerts – maatschappelijk  werker


  'Als vroedvrouw is de cursus een belangrijke aanvulling geweest. Elke keer kon ik theoretische en praktische zaken meenemen in mijn job als vroedvrouw. Ook persoonlijk ben ik veranderd. De opleiding liet me eveneens reflecteren over mijn eigen leven en vooral over mijn rol als mama.'

  Els Joris – vroedvrouw


  'De opleiding bracht mij een diepe theoretische onderbouw. Ik heb nu meer inzicht in de materie en kan er direct mee aan de slag. Het meest haalde ik uit de gesprekstechnieken en psychotherapeutische technieken, waardoor ik extra handvaten heb ik het begeleiden van prille mama’s om nog meer diepgang in gesprekken te creëren.'

  Katelijne Duron – Mamacoach

   

  'In deze toegankelijke opleiding krijg je een onderdompeling in perinatale psychische problematiek, waarbij hele goede handvaten worden aangereikt. Ik kan dit echt heel goed gebruiken in de (zelfstandige) praktijk. Het is eveneens boeiend om je eigen kwaliteiten en werkpunten tegen te komen.'

  Karen Wezenbeek – vroedvrouw

   

  'De opleiding was voor mij echt een meerwaarde, het voelde wat als ‘thuiskomen’. Alle theoretische kennis was zeer interessant en ik ging er onmiddellijk mee aan de slag in de praktijk. Met name het werken met trauma triggerde me enorm. Mama’s op MIC, neonato,… staan namelijk vaak in de kou. Daarnaast werd ik persoonlijk ook erg geraakt. Bepaalde thema’s waren confronterend, maar gaven me ook voor de eerste keer de kans om mijn veerkracht hierin te voelen.'

  Tessa Gnucci – Verlies- en rouwconsulent voor mama's