P E R I N A T A L E  C O U N S E L I N G

O M S C H R I J V I N G

Het krijgen van een baby is een bijzondere levensgebeurtenis die gepaard kan gaan met een toenemende psychische kwetsbaarheid. Vele jonge gezinnen ervaren deze periode als een ‘broze wolk’ met episoden van emotioneel onevenwicht. Eén op vijf vrouwen en één op tien mannen heeft werkelijk psychische problemen, zoals angst en depressie. Bijgevolg groeit het onderzoek en maatschappelijk debat, alsook de overheidsaandacht aangaande perinatale mentale gezondheid. Parallel aan deze beweging is de vraag ontstaan naar een gedegen opleiding om kwalitatieve psychologische zorg te kunnen bieden aan (aanstaande) ouders. Ondertussen heeft ons team van experten reeds 300 hulpverleners opgeleid in de perinatale psychologie. Hierbij vertrekken we vanuit een wetenschappelijk kader dat we onmiddellijk vertalen naar concrete handvaten toepasbaar in de praktijk. In de opleiding ligt de klemtoon op preventie, detectie en diagnostiek van psychologische moeilijkheden en stoornissen in het peripartum. Daarnaast wordt diepgaand geoefend op het toepassen van relevante gespreksvaardigheden en psychotherapeutische technieken in de begeleiding van gezinnen. Tenslotte beogen we het meegeven van kennis en kunde inzake geselecteerde thema's zoals infant mental health (hechting), impact van stress op de baby, genderdysforie, rouw en verlies, seksualiteit, fertiliteitsproblemen, intrafamiliaal geweld, suïcidegedachten, psychofarmaca en interculturele verschillen. Getuigenissen doorheen de opleiding zorgen ervoor dat de materie ook écht invoelbaar wordt.


DOELGROEP

Professionelen (psychiaters, psychologen, gynaecologen, vroedvrouwen, seksuologen, coaches, kraamverzorgenden, doula's, maatschappelijk werkers, kinesisten, huisartsen,…) die zich willen bekwamen in het psychologisch ondersteunen van vrouwen en hun gezin vanaf zwangerschapswens tot twee jaar na de geboorte. Bij de casusbesprekingen worden hulpverleners met dezelfde achtergrond samengebracht. 


D A T A

Elke opleidingsdag start om 9u30 en eindigt om 16u30.

REEKS 1 in 2019 (live):          11/1;   18/1;   1/2;   15/2;   1/3;   15/3;   29/3;   26/4   (VOLZET)

REEKS 2 in 2019 (live):         22/3;   5/4;   3/5;   10/5;   17/5;   24/5;   7/6;   21/6 (VOLZET)

REEKS 3 in 2019 (live):         6/9;   13/9;   20/9;   27/9;   11/10;   25/10;   8/11;   29/11;   13/12 (VOLZET)

REEKS 4 in 2020 (live):        24/1;   7/2;   6/3;    1/12;   23/10;   24/4;   22/5;   29/5;   5/9 of 6/9 (VOLZET)

REEKS 5 in 2020 (live):        11/9;   18/9;   2/10;   9/10;   23/10;   13/11;   1/12;   4/12;   18/12 (VOLZET) 
REEKS 6 in 2021 (live):         8/1;   22/1;   5/2;   26/2;   12/3;   26/3;   2/4;   27/4;  28/5 (VOLZET)

REEKS 7 in 2021 (live):         3/9;   4/9;   17/9;  1/10;   15/10;   29/10;   12/11;   26/11;   10/12 5 (VOLZET)

REEKS 8 in 2021 (online):    10/9;   11/9;   24/9;   8/10;   22/10;   5/11;   19/11;   3/12;   17/12 (VOLZET)

REEKS 9 in 2022 (live):         7/1;    14/1;    28/1;    18/2;    25/2;    11/3;    18/3;    25/3;   29/4 (VOLZET)

REEKS 10 in 2022 (live):        2/9;   9/9;   7/10;   11/1;   25/11;   16/12;   23/12;   20/1;   21/1;   27/1 (VOLZET)

REEKS 11 in 2023 (online):    13/1;   14/1;   20/1;   21/1;   10/2;   17/2;   10/3;   17/3;   31/3;   21/4 of 28/4 (VOLZET)

REEKS 12 in 2023 (live):         8/9;   22/9;   20/10;   10/11;   17/11;   24/11;   22/12;   19/1,    26/1,    2/2  

REEKS 13 in 2024 (online):    5/1;  12/1;   19/1;   26/1:   9/2;   23/2;   8/3;   15/3,   29/3,   19/4

       

L O C A T I E

De live opleiding gaat door in zaal Jasmijn van Draag-Kracht.

Voor de online opleiding krijg je daags voordien steeds een ZOOM link toegestuurd.

K O S T P R I J S

1550 Euro (excl. BTW) waarvan u zelf 1085 Euro (excl. BTW) betaalt na tussenkomst van de KMO portefeuille. Zowel zelfstandigen (in bijberoep) als KMO’s kunnen deze premie aanvragen. 

P R O G R A M M A

Dag 1

  Inleiding

 • Rationale opleiding en mythes inzake perinatale mentale gezondheid

  Normale psychologische fenomenen in het peripartum bij moeders en vaders

 • Transitiefase
  • Kenmerken normaal verlopende aanpassing pre-en postnataal:
   theorie + concrete vraagstelling in de praktijk + herkennen rode vlaggen
  • Postnataal inschatting maken waar cliënt zich bevindt op continuüm normale aanpassing-depressie adhv 4-dimensioneel model
 • Babyblues
 • Hormonale en neurlogische veranderingen

  Psychiatrische stoornissen in het peripartum bij moeders en vaders (deel 1)

 • Parentale burn-out
 • Depressie

Dag 2

  Psychiatrische stoornissen in het peripartum bij moeders en vaders (deel 2)

 • Angststoornissen
  • Gegeneraliseerde angststoornis
  • Paniekstoornis
  • Obsessief compulsieve stoornis
  • Specifieke fobie (tocofobie)
  • Posttraumatische stress stoornis
 • Postpartum psychose
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Middelenmisbruik 
 • Eetstoornissen

  Inoefenen signaaldetectie van psychiatrische stoornissen adhv beeldmateriaal    en casuïstiek 

Dag 3

  Getuigenis door Brenda Froyen: postpartumpsychose

  Psychofarmaca in het peripartum

 • Overzicht frequent voorgeschreven medicatie + werking + bijwerkingen

  Zorgtraject perinatale mentale gezondheidszorg

 • Nagaan risicofactoren inzake ontwikkeling psychiatrische stoornissen
 • Screening van depressie en angst met vragenlijsten
 • Zorgnetwerk installeren (sociale kaart)

  Invloed van perinatale stress op fysieke en mentale welzijn van moeder en kind        en technieken om cliënten te leren omgaan met stress

  Hoe rekening houden met culturele verschillen bij perinatale mentale           gezondheid

Dag 4

  Infant Mental Health 

 • Modellen inzake hechting

 • Beïnvloedende factoren op de ontwikkeling van hechting

 • Signalen van veilige/onveilige hechting herkennen

 • Hechtingsrelatie stimuleren/herstellen

Dag 5

  Rouw bij perinataal verlies: begrippenkader, modellen, verloop, begeleiding

Dag 6

  Begeleiding bij fertiliteitsproblemen en ART-zwangerschap 

  Compilatie van 4 getuigenissen rond PGT - zwanger met donor - zwanger na IVF      en zwangerschapsverlies - langdurig fertiliteitstraject zonder zwangerschap     (verhaal, tips voor omgeving en hulpverleners)

Dag 7

  Seksualiteit in het peripartum 

  Intrafamiliaal geweld in het peripartum 

Dag 8

 Inoefenen relevante gesprekstechnieken in de begeleiding van ouders in het peripartum adhv casuïstiek

  Dag 9

    Specifieke topics in gesprekstechnieken

  • Omgaan met suïcide uitingen van moeders
  • Hoe mama's gesprekstechnieken aanleren om grenzen aan te geven aan omgeving

    Psychotherapeutische technieken toegepast op perinatale thema’s

  • Cognitieve gedragstherapie
  • Schematherapie
  • Acceptance and Commitment Therapy en mindfulness
  • Systeemtherapie en EFT
  • Experiëntiële therapie
  • Traumatherapie

   Dag 10

     Casusbesprekingen in groepen opgedeeld naar professionele achtergrond

   D O C E N T E N

   KAATJE VAN HEMELRIJK behaalde haar diploma master in de klinische psychologie aan de KUL en volgde vervolgens de opleiding integratieve psychotherapie aan de UA. Verder bekwaamde ze zich in rouwtherapie, traumatherapie (EMDR, exposure) en schematherapie. In 2011 begon ze haar loopbaan in de palliatieve hulpverlening. Toen Kaatje mama werd, ervaarde ze dat er nog veel groeikansen lagen in de emotionele ondersteuning voor, tijdens en na de zwangerschap. Bijgevolg specialiseerde ze zich via verscheidene opleidingen in perinatale psychotherapie en infant mental health. In 2018 startte ze op de materniteit van AZ Klina en werd Draag-Kracht opgericht met oog op het psychologisch begeleiden van (aanstaande) gezinnen en het opleiden van hulpverleners. Naast haar functie als psycholoog in het ziekenhuis en bij Draag-Kracht, is Kaatje eveneens werkzaam als lector perinatale psychologie in de opleiding vroedkunde in AP Hogeschool.

   DR. AN-SOFIE VAN PARYS behaalde haar diploma als vroedvrouw aan de Erasmus Hogeschool Brussel, gevolgd door een master in de sociale agogiek aan de VUB en een master in de familiale en seksuele wetenschappen aan de KUL. Na enkele jaren in de bijzondere jeugdzorg te hebben gewerkt, kreeg ze de kans doctoraatsonderzoek te verrichten naar partnergeweld tijdens de zwangerschap en werd ze medecoördinator van het Vlaamse pilootproject ‘zorgtraject perinatale geestelijke gezondheidszorg’. An-Sofie is tevens klinisch actief en ondersteunt vrouwen en koppels op psychisch evenals seksuologisch vlak tijdens en na de zwangerschap. In dit kader volgde ze een opleiding in de oplossingsgerichte psychotherapie aan het Korzybski instituut.

   draag kracht

   DR. BINU SINGH studeerde kinder- en jeugdpsychiatrie en integratieve psychotherapie aan de UA. Haar grote voorliefde voor het preventief ondersteunen van het prille mensenleven stuwde haar om zich verder te bekwamen in de pre- en perinatale psychologie, infant mental health care en innerlijk kind werk bij volwassenen. Doorheen de jaren bestudeerde ze verschillende aspecten van fysieke en geestelijke gezondheid die leidden tot een holistische visie als onderstroom van al haar huidige professionele activiteiten. Binu is oprichtster en leidinggevende arts van 'kleine K’: een dagziekenhuis binnen UPC Leuven waar extra ondersteuning wordt geboden aan baby's en peuters die het moeilijk hebben. Daarnaast is ze voorzitter van het Vlaamse WAIMH en werkt ze regelmatig mee aan informatieverlening rond de zorg voor jonge kinderen via media, lezingen en opleiding. Op deze manier tracht Binu stem te geven aan en hulp te bieden voor de noden van het jonge kind in onze samenleving. Tenslotte biedt ze life coaching aan volwassenen en supervisie aan professionelen binnen het werkveld van geestelijke gezondheidszorg voor kinderen van 0-6 jaar.

   LINDA VAN NUFFEL is opgeleid als cliënt centered, experiëntieel en psychoanalytisch psychotherapeut. Ze was jarenlang actief in CGG VAGGA als individueel en groepspsychotherapeut. Momenteel geeft ze therapie en supervisie in haar privé praktijk te Schoten. Daarnaast is ze staflid binnen de opleiding integratieve psychotherapie aan de Universiteit Antwerpen waar ze supervisie geeft aan psychotherapeuten in spe en mee de opleiding voor supervisoren oprichtte. Haar interesse in de vroege moeder- kind verbinding is altijd zeer aanwezig geweest, gezien het belang hiervan voor het verdere leven van elk mens. In haar werk komt deze primaire relatie vaak bij volwassenen met psychische moeilijkheden terug aan bod en is er nog vaak herstel nodig voor de interne baby/kind.

   E V A L U A T I E

   Na een geslaagd reflectieverslag en casuïstiek wordt een getuigschrift overhandigd. De opleiding is een absolute meerwaarde voor het werken als perinataal hulpverlener op materniteit, neonatologie, moeder baby eenheid, mobiele teams,... of in een zelfstandige praktijk.


   N A  D E  O P L E I D I N G 

   In deze opleiding ligt de focus op het leren van kennis en vaardigheden die essentieel zijn bij psychologische ondersteuning in de perinatale periode. 
   Na de cursus heb je de mogelijkheid om je expertise in bepaalde thema's verder te verruimen:

   - From womb to world: pre- en perinatale imprints (3-daagse door Anna Verwaal)

   - Babytherapie (8-daagse door Sarito Furhman)

   - Infant mental health (5-daagse door Tessa Baouli en Kaatje Van Hemelrijk)

   - Psychologische begeleiding bij fertiliteitsproblemen (5-daagse door Astrid Indekau en Kaatje Van Hemelrijk)  

   - Zwangerschapsafbreking: keuzeproces en verwerking (2-daagse door Fara)


   Er wordt  eveneens aangeraden op regelmatige basis deel te nemen aan individuele of groepsupervisie om je vaardigheden te blijven ontwikkelen. 

   G E T U I G E N I S S E N  D E E L N E M E R S

   'Ik leerde vakinhoudelijk heel wat bij. Meer bepaald was het verhelderend om de invloed van een zwangerschap op de verschillende psychiatrische stoornissen te bestuderen, evenals de impact van perinatale stress op het kindje. Ik kreeg eveneens vele handvaten mee, zoals bijvoorbeeld rond omgaan met perinataal verlies en rond de hechtingsrelatie, dewelke ik heden integreer in mijn therapeutisch handelen. Tenslotte werd ik geïnspireerd me verder te verdiepen in interessante onderwerpen zoals schematherapie en voelde ik doorheen de opleiding mijn zelfvertrouwen groeien om te werken met mama’s in de perinatale fase.'

   Lien Sevens - psycholoog


   'De opleiding was ontzettend interessant en ik zou ze absoluut aanraden. Omwille van mijn doctoraat aan de Universiteit Antwerpen had ik al veel kennis rond perinatale thema’s. Doch werd ik door bepaalde onderwerpen nog erg verrast, zoals onder meer psychiatrische stoornissen in het peripartum bij mama’s/papa’s en hechting. De getuigenissen rond postpartum psychose, fertiliteit en perinatale depressie, maakten van de opleiding een mooi geheel waarbij theorie onmiddellijk werd gekoppeld aan de praktijk. Inzake communicatietechnieken heb ik enorm veel geleerd en ben ik tot inzicht gekomen dat er nog veel groei mogelijk is. Kortom: na deze opleiding kan je als vroedvrouw veel beter inspelen op mentale problemen en de vrouw meer vanuit een holistische visie benaderen.'

   Mia Masaer - projectmedewerker moeder-kind zorg Gasthuis Zusters Antwerpen


   'Ik kwam naar deze opleiding met de intentie inhoudelijk sterker te worden, wat effectief bereikt werd. Ik heb leerde onder meer een onderscheid te maken tussen een normaal en zorgwekkend proces, risicofactoren in kaart te brengen en welke stappen ik kan zetten of waar naar door te verwijzen. Ik leerde echter zoveel meer dan theoretische stuk: de hele ervaring, uitwisseling met andere deelnemers, getuigenissen en rollenspelen waren cruciaal in dit leerproces. Ik ben ook rijker geworden als mens: de opleiding hielp me naar mezelf te kijken en te groeien als psychologe, vrouw en als mama. Tenslotte ben ik er meer dan overtuigd van dat er een grote nood is aan psychologische ondersteuning van vrouwen en hun naasten in het peripartum!'

   Ester Drabs - psycholoog


   'Ik ben dankbaar dat ik de kans heb gekregen om deze opleiding te volgen. Het unieke karakter (en locatie), de combinatie van de inhouden en de keuze van de gastsprekers, maakt deze opleiding volwaardig en een versterking van bestaande kennis als onderzoeker, paramedicus en therapeut.''

   Dr. Julie Vanderlinden - onderzoeker gezondheidszorg en docent verpleegkunde en psychosociale gerontologie


   ‘Als ik op het ganse traject terug kijk, heb ik heel wat bijgeleerd over mezelf als persoon, als moeder en als professional. Ik vond het fijn dat het een hele specifieke opleiding was en er concrete casussen uitgewerkt werden, daar leer ik het meest uit.’

   Ine Tuyls - psycholoog


   'Ik heb een veelheid aan kennis mogen vergaren in de opleiding. In de concrete methodieken (psycho-educatie, oefeningen,…) die Kaatje meegeeft, ligt voor mij een grote meerwaarde. Ik heb er reeds een aantal kunnen toepassen, met fijne resultaten. Die mogelijkheid om binnen de moeilijkere momenten in een zwangerschap/kraamtijd toch lichtpunten en handvaten aan te reiken is voor vele gezinnen een niet te onderschatten meerwaarde.'

   Inge Van gorp - Kinesist, vroedvrouw, coach ‘Blauwemaan’


   Ik heb al enige ervaring in het werken met ouders en de baby, maar was vooral nog op zoek naar een onderbouwde theorie en vooral tools om te kunnen gebruiken tijdens gesprekken. De opleiding overtrof mijn verwachtingen ruimschoots. Er werd heel sterk stilgestaan bij het transitieproces en de mogelijke moeilijkheden die er zich kunnen voordoen. Ik vond de theoretische en wetenschappelijk onderbouwde info heel erg duidelijk en verhelderend.

   Mieke Delmotte - psycholoog


   'Ik heb meer uit de opleiding gehaald dan ik oorspronkelijk had verwacht: als vroedvrouw en persoon heeft deze me laten groeien. Mijn visie over psychisch welzijn in de perinatale ruimte werd vergroot, waardoor ik bepaalde ‘struggles’ van vrouwen in het peripartum beter kan begrijpen en kaderen naar collega’s. Daarnaast ben ik bedreven geworden in het bevragen van risicofactoren tijdens prenatale consultaties en het bieden van gepaste hulp. Het aanleren van de specifieke gespreksvaardigheden bleek een grote uitdaging, daar je als vroedvrouw vooral praktisch en oplossingsgericht bent opgeleid.'

   Bieke Blondé - vroedvrouw


   'De opleiding ‘perinatale counseling’ heeft mijn verwachtingen ruimschoots waar gemaakt. De theorie was erg boeiend, in het bijzonder het concept van verbinding tijdens de module ‘hechting’ dat doorheen de hele opleiding terug kwam. De verdieping in gesprekstechnieken zorgden ervoor dat ik meer leerde doorvragen op gevoelsniveau, wat door cliënten erg werd gewaardeerd en hen echt verder bracht. Tenslotte waren de getuigenissen van ervaringsdeskundigen erg interessant en leerzaam.'

   Anne-Marleen Meulink – Coach en auteur ‘Postpartum depressie’


   'In mijn opleiding psychologie en vroedkunde (i.o.) heb ik weinig geleerd over de psychologische aspecten in het peripartum. Tijdens deze opleiding heb ik meer inzicht verworven in de normale psychologische veranderingen in het peripartum, maar ook in de psychiatrische stoornissen. Wat ik vooral meeneem zijn de verschillende gesprekstechnieken en gespecialiseerde psychotherapeutische technieken om patiënten zo veel mogelijk te kunnen begeleiden/helpen. De getuigenissen vond ik ook een zeer interessant aspect van de opleiding. Er zijn enkele thema’s in het bijzonder die mij echt zijn bijgebleven tijdens deze opleiding: rouw, fertiliteit en hechting. Dit zijn ook de thema’s waarmee ik het meeste worstelde tijdens mijn consultaties. Ik had hier oorspronkelijk heel weinig achtergrondkennis over, waardoor ik snel kon blokkeren en twijfelde over mijn kunnen. Ik had vaak het gevoel dat ik het gesprek niet in de hand had. Ik heb nu veel meer inzicht verworven in hoe deze thema’s worden ervaren door de vrouw/koppel en hoe wij, als hulpverleners, iets voor hen kunnen betekenen. Dankzij de aangeleerde technieken voel ik mij al veel zelfzekerder en durf ik meer tijdens mijn consultaties.'

   Lisa Stockman - psycholoog


   Ik heb de opleiding ervaren als verruimend, verrijkend en een eye-opener. Enerzijds heeft mijn kennis en inzicht een sterke boost gekregen. Anderzijds kreeg ik heel wat praktische tools bij het voeren van gesprekken. Tijdens de opleiding werd duidelijk dat hulpverleners hier echt nood aan hebben!'

   Demi Sprangers – vroedvrouw


   'Ik heb tijdens de opleiding veel nuttige tips gekregen en ben me nog meer bewust geworden van gebruikte technieken. Wat zeker een indruk bij me heeft nagelaten is het leren inleven in de wereld van baby’s en de manier waarop ze communiceren. De opleiding liet me verder groeien van sociaal naar psychosociaal werker.'

   Sofie Nauwelaerts – maatschappelijk werker


   'In mijn dagelijkse praktijk is de opleiding een absolute meerwaarde waarbij ik kan terugvallen op verkregen inzichten in psychologische problemen en aangeleerde gesprekstechnieken. Op persoonlijk vlak ben ik mezelf een aantal keer tegengekomen. De mogelijkheid die werd geboden om eigen patronen te ontdekken, deed me veel nadenken over mezelf en gaf me veel zelfinzicht. Zelfkennis is immers het begin van alle wijsheid!'

   Mimi Krijnen – vroedvrouw


   'De opleiding bracht mij een diepe theoretische onderbouw. Ik heb nu meer inzicht in de materie en kan er direct mee aan de slag. Het meest haalde ik uit de gesprekstechnieken en psychotherapeutische technieken, waardoor ik extra handvaten heb ik het begeleiden van prille mama’s om nog meer diepgang in gesprekken te creëren.'

   Katelijne Duron – Mamacoach


   'De opleiding was voor mij echt een meerwaarde, het voelde wat als ‘thuiskomen’. Alle theoretische kennis was zeer interessant en ik ging er onmiddellijk mee aan de slag in de praktijk. Met name het werken met trauma triggerde me enorm. Mama’s op MIC, neonato,… staan namelijk vaak in de kou. Daarnaast werd ik persoonlijk ook erg geraakt. Bepaalde thema’s waren confronterend, maar gaven me ook voor de eerste keer de kans om mijn veerkracht hierin te voelen.'

   Tessa Gnucci – Verlies- en rouwconsulent voor mama's


   'In deze toegankelijke opleiding krijg je een onderdompeling in perinatale psychische problematiek, waarbij hele goede handvaten worden aangereikt. Ik kan dit echt heel goed gebruiken in de (zelfstandige) praktijk. Het is eveneens boeiend om je eigen kwaliteiten en werkpunten tegen te komen.'

   Karen Wezenbeek – vroedvrouw